• Picture of กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ ทรงระฆังกิเลน Picture of กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ ทรงระฆังกิเลน

กระดิ่งทองสัมฤทธิ์ ทรงระฆังกิเลน

เนื้อทองสัมฤทธิ์แท้ 100% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซ.ม.
1,599.00 ฿

+

เนื้อทองสัมฤทธิ์แท้ 100%
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซ.ม.