• Picture of ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์ Picture of ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์
  • Picture of ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์ Picture of ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์
  • Picture of ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์ Picture of ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 อินทรีย์

เป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการเพาะงอกโดยใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยและปลอดภัยซึ่งจะคงคุณค่าของสารอาหารในเมล็ดข้าวกล้องไว้ และจากการผ่านกระบวนการเพาะงอก จะส่งผลให้มีกรดอะมิโนบางชนิดเพิ่มขึ้นมา ซึ่งส่งผลให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวกล้องทั่วไป
120.00 ฿

+

เป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการเพาะงอกโดยใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยและปลอดภัยซึ่งจะคงคุณค่าของสารอาหารในเมล็ดข้าวกล้องไว้ และจากการผ่านกระบวนการเพาะงอก จะส่งผลให้มีกรดอะมิโนบางชนิดเพิ่มขึ้นมา ซึ่งส่งผลให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวกล้องทั่วไป