บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

shop description

                                                  

                                                   บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                                   เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                                   โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _

     Company Profile

ชื่อกิจการ :                                          บริษัท  บางกอกตลาดข้าวไทย  จำกัด

                                                      BANGKOK THAI RICE MARKET COMPANY LIMITED

 

ที่ตั้งสำนักงาน :                                  554/8-9 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ :                                     +66 (0)25561108-9

โทรสาร :                                       +66 (0)25561107

Website :                                    http://www.b-herbs.com

E-mail :                                       bkk_rice@hotmail.com         

 

ที่ตั้งโรงงาน :                                  548/14-15 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ประเภทอุตสาหกรรม:                        ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสุขภาพจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ :                                    ผลิตภัณฑ์ข้าว, ธัญพืช และสมุนไพรตราบีเฮิร์บ (B-HERBS)

 

กำลังการผลิตปัจจุบัน :                      100 ตัน ต่อเดือน

 

เงินลงทุนในกิจการปัจจุบัน :                รวมประมาณ   30,000,000บาท 

 

จดทะเบียนกิจการ :                           วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

 

เริ่มดำเนินกิจการ :                             วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2549          

 

ทุนจดทะเบียน :                                 2,000,000 บาท   

 

ผู้บริหารหลัก :                                             นางสาวภัสนันท์ พิฤทธิ์บูรณะ (กรรมการผู้จัดการ)
นายวิชัย พจนสุวรรณกุล (ผู้จัดการฝ่ายตลาด)

                                                                ดร. ประคองศิริ บุญคง (ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

                                                               สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

                                                               (ISMED ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)

                                                               สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)                         

 

 

                                                   บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                                   เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                                   โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

ประวัติความเป็นมาของกิจการ

               

บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2545

        ผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรของบริษัทฯได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาธุรกิจรัฐร่วมเอกชน(ศ.ร.อ)ภายใต้โครงการ “ข้าวเคลือบสมุนไพร”  เมื่อปีพ.ศ. 2546 และทำการวิจัยเสร็จสิ้นในปีพ.ศ.2547 และได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาได้นำงานวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต (Pilot Plant) ในปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จจนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกทำการทดสอบตลาดได้ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2549 ได้ดำเนินการด้านการผลิต และการตลาดต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ร่วมทุนงานวิจัยข้าวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “โครงการข้าวเคลือบแร่ธาตุ” และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในปี พ.ศ. 2557  ทั้งสองโครงการดังกล่าวนี้บริษัทได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศจนถึงปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯจะเป็นผู้นำระดับประเทศในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว, ธัญพืช และสมุนไพรภายใต้แบรนบีเฮิร์บ (B-HERBS) ภายในปี พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)
• ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นข้าวเคลือบสมุนไพร, โจ๊กสมุนไพร

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค

• ส่งเสริมเกษตรกรเพาะปลูกข้าว, ธัญพืช , และสมุนไพร โดยร่วมกับเกษตรจังหวัดต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายขอรัฐบาล

• สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผลทางการเกษตรในประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เข้มแข็งมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

                                    บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                     เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                     โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

 บริษัทขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 • การประชาสัมพันธ์องค์กรโดยบริษัทเข้าเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ

 เช่น มหาวิทยาลัย , สสว. ,OTOP เป็นต้น

 

เป้าหมาย (Objective)

 • สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคภายใน 1 ปี
 • ยอดขายข้าวเคลือบสมุนไพร 50 ล้านในปีแรก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 7 %
 • มีอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 8 % ของรายได้ในแต่ละปี และสามารถจ่ายปันผลได้ภายใน 3 ปี

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ได้แก่
•สินค้ามีคุณภาพดี และได้มาตรฐาน

•สินค้ามีคุณค่าต่อผู้บริโภค

•สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

•มีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งกลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคอาหาร มังสวิรัติ และกลุ่มผู้บริโภคอาหารชีวจิต

•มีช่องทางจัดจำหน่ายอยู่มากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

กลยุทธ์ (Strategies)

 • บริษัทจะใช้การเข้าถึงช่องทางจำหน่ายในต่างประเทศ ที่รู้จักและคุ้นเคยกับการบริโภคข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเน้นให้เห็นถึงคุณค่าสมุนไพรไทยที่เคลือบบนเมล็ดข้าว สำหรับตลาดในประเทศจะเน้นช่องทางตรงในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เช่น ร้านขายอาหารเสริมของคนรักสุขภาพ ร้านค้าเครือข่ายของสันติอโศกที่นิยมการบริโภคอาหารมังสวิรัติ รวมถึงโรงแรมระดับชั้นนำและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
 • บริษัทเน้นการหาวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค และเป็นการสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการรับประทานอาหารเสริมสุขภาพ

 

 

 

                                     บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                      เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                      โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

บริการของ B-HERBS

 1. การผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปริมาณตามคำสั่งซื้อ
 2. การขนส่งถึงลูกค้า สามารถส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ รับจ้างผลิตสินค้า Origianl Equiment Manufacturer (OEM)
 4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 5. การออกแบบชั้นวางสินค้า
 6. การรับประกันสินค้า เปลี่ยนสินค้า รับคืนสินค้า (เป็นไปตามเงื่อนของบริษัทฯ)

 

                                    บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                     เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                     โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 คู่ค้าของ B-herbs

 • บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

              - บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                    

 

 

                                                   บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                                   เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                                   โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 • บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
 • บิ๊กซี มาร์เก็ต

•บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด(MAX VALUE)

                               

 

                                    บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

                                     เลขที่ 548/15 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

                                     โทร.  02-556-1108-9   แฟกซ์.  02-556-1107

 

  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (TOPs)• บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Friday)
 • บริษัท ไทนิชิกาวา อินเตอร์เนชั่นเนล จํากัด
 • บริษัท คิงเพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จํากัด (King Power)
 • กลุ่มโรงแรมระดับชั้นนำของประเทศ ได้แก่
 • บริษัท ที พี สุรินทร์ บีช โฮเต็ล จำกัด
 • ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จำกัด เป็นต้น

 

Orderby

Insupro Forte

2,150.00 ฿
INSUPRO FORTE ช่วยเรื่องโรคเบาหวานได้จริง ช่วยเรื่องโรคเบาหวานได้จริง Insupro Forte ประกอบด้วยอินซูลินที่ได้จากพืช อินซูลินที่ใช้สกัดมาจากมะระจีน 100% ด้วยกรรมวิธีทางไบโอเทคโนโลยีขั้นสูง Insupro Forte แต่ละกล่องมีอินซูลินจากพืชอย่างน้อย 200 IU โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในบรรดาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและ/หรือหลอด เลือด (หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ) โรคนี้ยังมีผลต่อหัวใจและเลือดด้วย ตัวเลขข้างล่างแสดงอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกต่อปีที่เกิดจาก CVD ประเภทต่างๆ ภายในปีพ.ศ. 2545 ที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก Insupro Forte เป็นโปรตีนพืชระดับโมเลกุล และถูกดูดซึมเข้าไปในระบบของเราได้รวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอินซูลิน จากสัตว์ Insupro Forte ไม่เพียงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น แต่ยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วย Insupro Forte ไม่เพียงป้องกันเซลล์เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วยังช่วยส่งเสริมการผลิตเซลล์ให้มากขึ้นด้วย การมี เซลล์ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นช่วยฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนให้ดีขึ้น คุณสมบัติข้อนี้ของ Insupro Forte แตกต่างจากการรักษาด้วยยาแบบเดิมที่ใช้วิธีชดเชยอินซูลิน ที่สำคัญที่สุด การทดลองทางคลินิกได้พิสูจน์แล้วว่า การได้รับ Insupro Forteเกินกำหนดไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือผลข้างเคียงอย่างอื่น ทุกนาทีมีคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 6 คน คนที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสตาบอดมากถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป ความเสี่ยงที่ต้องตัดอวัยวะยิ่งชัดเจนมากกว่า ซึ่งประมาณกันว่าสูงกว่าคนทั่วไป 20 เท่า โรคเบาหวานมีโอกาส ทำให้เกิดปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าถึง 2-3 เท่า และความเสี่ยงที่จะเป็นไตวายสูงกว่า 17 เท่า เลือก Insupro Forte ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และใช้ได้ผล •Insupro Forte เป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่สามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดภายใน 7-10 วันของการบริโภค •ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์จากกรณีศึกษากว่า 600 กรณีในโรงพยาบาล 20 แห่งว่า มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดจริง •ผลการวิจัยที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาลายาได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพคล้ายกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน •สามารถใช้แทนยารักษาโรคเบาหวาน (การทดลองทางคลินิกได้ผลยืนยันว่า มีคุณสมบัติเหมือน Metform in และมีประสิทธิภาพสูงถึง 86.68%) •อินซูลินที่ได้จากพืช - แต่ละแคปซูลประกอบด้วยอินซูลิน 200 IU •ได้จากธรรมชาติ จึงปลอดภัย ปราศจากผลข้างเคียง ส่วนประกอบหลัก : มะระ วิธีการใช้ : เพื่อป้ิองกันและัรักษาสุขภาพ 1 แคปซูล ก่อนอาหารเช้าและเย็น 30 นาที สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือด < 270 mg/dL : 2 แคปซูลก่อนอาหารเช้า กลางวันและเย็น 30 นาที สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือด >L 270 mg/dL : 3 แคปซูลก่อนอาหารเช้า กลางวันและเย็น 30 นาที

กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด

1,454.00 ฿
2.กระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด มีรายการสินค้าดังนี้ 2.1 ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดชงดื่มผสมงาดำ 2.2 ข้าวหอมนิล 2.3 ข้าวบดเคลือบขมิ้นชัน 2.4 ข้าวบดเคลือบใบเตย 2.5 ข้าวบดเคลือบกระเทียม 2.6 งาดำ 2.7 จมูกข้าว 2.8 ข้าวโอ๊ต 2.9 ข้าวกล้องเพาะงอกขมิ้นชัน 2.10 ข้าวกล้องเพาะงอกใบเตย 2.11 ข้าวกล้องเพาะงอกอัญชัน 2.12 ข้าวกล้องเพาะงอกกระเจี๊ยบ ราคาของกระเช้าชุดธรรมชาติบำบัด = 1454 บาท สนใจติดต่อ 02-556-1108-9

กระเช้าชุดปีใหม่

1,515.00 ฿
มีรายการสินค้าดังนี้ 1.1 ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดชงดื่มผสมงาดำ 1.2 ข้าวกล้องเพาะงอกชนิดชงดื่มผสมกาแฟ 1.3 Gifset ข้าวหอมมะลิ กล่องเขียว 1.4 ข้าวบดเคลือบขมิ้นชัน 1.5 ข้าวบดเคลือบใบเตย 1.6 ข้าวหอมมะลิกระเจี๊ยบ 200g 1.7 ข้าวหอมมะลิขมิ้นชัน 200g 1.8 ข้าวหอมมะลิใบเตย 200g 1.9 ข้าวหอมมะลิอัญชัน 200g ราคาของกระเช้าปีใหม่ มูลค่า = 1,515 บาท

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรกระเจี๊ยบ Brown rice coated with Roselle (1kg.)

169.00 ฿
วิธีหุง ข้าวกล้องงอกสมุนไพร (ไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง) 1.ใส่ข้าวสมุนไพรลงในหม้อหุงข้าว เติมน้ำล้างเบาๆ 1ครั้งโดยไม่ต้องซาว 2.เติมน้ำใหม่ลงในหม้อหุงข้าว ในอัตราส่วน 1:2 ส่วน 3.หุง 20นาที แล้วพักไว้ 10นาที จะได้ข้าวสมุนไพรหอมนุ่มน่ารับประทาน วิธีหุงข้าวเพาะงอกกระเจี๊ยบ อัตราส่วน ข้าว 1 : น้ำ 2 ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรกระเจี๊ยบ/brown rice coated with Roselle (200g.)

49.00 ฿
วิธีหุง ข้าวกล้องงอกสมุนไพร (ไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง) 1.ใส่ข้าวสมุนไพรลงในหม้อหุงข้าว เติมน้ำล้างเบาๆ 1ครั้งโดยไม่ต้องซาว 2.เติมน้ำใหม่ลงในหม้อหุงข้าว ในอัตราส่วน 1:2 ส่วน 3.หุง 20นาที แล้วพักไว้ 10นาที จะได้ข้าวสมุนไพรหอมนุ่มน่ารับประทาน วิธีหุงข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรกระเจ๊ยบ อัตราส่วน ข้าว 1 : น้ำ 2 ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรขมิ้นชัน Brow rice coated with Turmeric (1kg.)

169.00 ฿
วิธีหุง ข้าวกล้องงอกสมุนไพร (ไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง) 1.ใส่ข้าวสมุนไพรลงในหม้อหุงข้าว เติมน้ำล้างเบาๆ 1ครั้งโดยไม่ต้องซาว 2.เติมน้ำใหม่ลงในหม้อหุงข้าว ในอัตราส่วน 1:2 ส่วน 3.หุง 20นาที แล้วพักไว้ 10นาที จะได้ข้าวสมุนไพรหอมนุ่มน่ารับประทาน วิธีหุงข้าวกล้องเพาะงอกขมิ้นชัน อัตราส่วน ข้าว 1 : น้ำ 2 ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรขมิ้นชัน/Brown rice coated with Turmeric (200g.)

49.00 ฿
วิธีหุง ข้าวกล้องงอกสมุนไพร (ไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง) 1.ใส่ข้าวสมุนไพรลงในหม้อหุงข้าว เติมน้ำล้างเบาๆ 1ครั้งโดยไม่ต้องซาว 2.เติมน้ำใหม่ลงในหม้อหุงข้าว ในอัตราส่วน 1:2 ส่วน 3.หุง 20นาที แล้วพักไว้ 10นาที จะได้ข้าวสมุนไพรหอมนุ่มน่ารับประทาน วิธีหุงข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรกระเจ๊ยบ อัตราส่วน ข้าว 1 : น้ำ 2 ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบสมุนไพรใบเตย Brown rice coated with Pandanus (1kg.)

169.00 ฿
วิธีหุง ข้าวกล้องงอกสมุนไพร (ไม่ต้องซาวน้ำทิ้ง) 1.ใส่ข้าวสมุนไพรลงในหม้อหุงข้าว เติมน้ำล้างเบาๆ 1ครั้งโดยไม่ต้องซาว 2.เติมน้ำใหม่ลงในหม้อหุงข้าว ในอัตราส่วน 1:2 ส่วน 3.หุง 20นาที แล้วพักไว้ 10นาที จะได้ข้าวสมุนไพรหอมนุ่มน่ารับประทาน วิธีหุงข้าวเพาะงอกสมุนไพรใบเตย อัตราส่วน ข้าว 1 : น้ำ 2 ควรแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนหุง 10-20นาที