• Picture of มะนาวอินทรีย์ Picture of มะนาวอินทรีย์

มะนาวอินทรีย์

มะนาวแป้นพิจิตร ปลูกแบบอินทรีย์ เปลือกบาง น้ำเยอะ เก็บไว้ได้นาน กิโลกรัมละ 40 บาท
50.00 ฿
40.00 ฿

Products specifications
กลุ่มสินค้า ORGANIC
+