Baan Sampaheang Golden Dry Longan Processed Community Enterprise Group

shop description

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ตรง ถุงทอง

ผลิตจากลำไยพันธุ์ดีจากเมืองลำพูน แหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด

เนื้อหนา ผลสมบูรณ์ อบด้วยความร้อนจนเป็นเนื้อลำไยสีทองอร่าม

ทำให้คงความหวานอย่างธรรมชาติ 

เป็นของฝากที่ดีขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูน

 

 

บริโภคลำไย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุบชีวิตเกษตรกรลำไยไทย

 

Orderby